กรกนก นนทพันธ์

 

 

กรกนก   นนทพันธ์

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 

  • จบปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา พ.ศ. 2533
  • จบการอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล จากจากโรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2539

  • การอบรม – การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

                    -ผู้บริหารระดับต้น

                     -facilitation skill for trainer