นักเรียนวิสัญญีพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 2

 

นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 2

ปีการศึกษา 2547  (1ตค.47-30กย.48)

 

1. นายเกรียงไกร  ทุมพร

2. นางสาวภัสราธร  เสาทอง

3. นางสาวทัศนีย์  สิทธิ

4. นางสาวทนุนันท์  โซ่เงิน

5. นางดรุณี  กาญจนรังสิชัย

6. นางมาลินี  พวงจันทร์

7. นางสาวกิตติยาภรณ์  ทองลือ

8. นางสาวมรกต  ประจันทร์นวล

9. นางสาวชลธาชา  มาโครต