นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 13

 

นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 13

ปีการศึกษา 2560 ( 1 ตค 60 – 30 ก.ย. 61 )

 

1. นางสาวศิริพร   ธีระภัณฑ์

ปฏิบัติงานที่  รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  

 

2. นางศิริกุล   เป้งหลง

ปฏิบัติงานที่  รพ.พนัสนิคม จ.ชลบุลี

 

3. นายภาณุพงศ์   ใจผ่อง

ปฏิบัติงานที่  รพ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

 

4. นางสาวขวัญชนก   สืบพันธ์โพธิ์

ปฏิบัติงานที่  รพ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

 

5. นางไพรรินทร์   ภักดีรัตน์

ปฏิบัติงานที่  รพ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

 

6. นางสาวจิราพร   ไหล่ขาม

ปฏิบัติงานที่  รพ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

 

7. นางอนุชิตา   ศรีโยวงศ์

ปฏิบัติงานที่  รพ.กาฬสินธฺิ์ุ จ.กาฬสินธุ์

 

8. นางสาววิชุดา   ภาโนมัย

ปฏิบัติงานที่  รพ.กุมภวาปี

 

 

 

9. นางสาวกัญญานัท   ชัยมัชณิม

ปฏิบัติงานที่  รพร.บ้านดุง

 

10. นางสาวนราทิพ   บุญทอง

ปฏิบัติงานที่  รพ.ศูนย์สกลนคร จ.สกลนคร

 

11. นางสาววราภรณ์   บัวนาค

ปฏิบัติงานที่  รพ.ศูนย์สกลนคร จ.สกลนคร

 

12. นางสุรินทร   แก่นท้าว

ปฏิบัติงานที่  รพร.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

13. นางสาววราภร์   โคตรปัญญา

ปฏิบัติงานที่  รพร.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

14. นางสาววิภาวรรณ   อุปไชย

ปฏิบัติงานที่  รพ.วานรนิวาส

 

15. นางสาวฌรินันท์   สังฆมณี

ปฏิบัติงานที่  รพ.วานรนิวาส

 

16. นางสาวนภาพร   บัวเงิน

ปฏิบัติงานที่  รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

จ.หนองคาย

 

17. นางสาวอารยา   จงสีหา

ปฏิบัติงานที่  รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

จ.หนองคาย

 

18. นางสาววรรณภา   โพธิจารย์

ปฏิบัติงานที่  รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ 80

พรรษา