นักเรียนวิสัญญีพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 1

 

นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 1

ปีการศึกษา 2546 (1 ตค 46 – 30 ก.ย. 47)

 

1. นายปรีชา   อ่อนสุวรรณ

2. นางสาวบุษกร   สำเภา

3. นางสาวเนาวรัตน์   สิงห์คำ

4. นางสาวจารุวรรณ   จันทะรัง

5. นางสาวสุมามาลย์   บุตรไทย

6. นาฃสาวจีระนันท์   พันธุ์พาณิชย์

7. นางสาวนวลศิริ   บุญกว้าง

8. นาฃสาวพุทธชาติ   ปราบพยัคฆา