นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 15

นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 15

ปีการศึกษา 2562 ( 1 ตค 62 – 30 ก.ย. 63 )

 

1. นางสาวลัดดาวัลย์  เทศเซ็น

ต้นสังกัด  รพ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

 

2. นางสาวปนัดดา  ชื่นวานร

ต้นสังกัด  รพ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

 

3. นางสาวศิริภรณ์  พิมพ์พิบูล

ต้นสังกัด  รพ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

 

4. นางสาวพรพรรณ  ยลมุกดา

ต้นสังกัด  รพ.สกลนคร จ.สกลนคร

 

5. นางสาวธิดารัตน์  จันทินมาธร

ต้นสังกัด  รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์

 

6. นางสาวพิมพ์ชนก  ซื่อตรง

ต้นสังกัด  รพ.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

7. นายชัยณรงค์  แก้วคำ

ต้นสังกัด  รพ.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

8. นางสาวสุภาพร  จันทร์เทศ

ต้นสังกัด  รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์

 

9. นางสาวแสงอรุณ  คงยนต์

ต้นสังกัด  รพ.ระยอง จ.ระยอง

 

10. นางสางพรทิพา  ภูพันเชือก

ต้นสังกัด  รพ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

11. นางสาววราภรณ์  จันทร์ศรีหา

ต้นสังกัด  รพ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

 

12. นางสาวชนาธิป  แย้มไสย

ต้นสังกัด  รพ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

 

13. นางสาวศศิธร  แสงสว่าง

ต้นสังกัด  รพ.ถลาง จ.ภูเก็ต

 

14. นางสาวนารี  ธนะโรจน์

ต้นสังกัด  รพ.หลังสวน จ.ชุมพร

 

15. นายมงคลชัย  โพธิ์เหลือง

ต้นสังกัด  รพ.ตรัง จ.ตรัง

 

16. นางสาวสิริสุดา  คามตะศิลา

ต้นสังกัด  รพ.แก้งค้อ  จ.ชัยภูมิ

 

17. นางสาวปรียาภรณ์  บุญเผย

ต้นสังกัด  รพ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

 

18. นางสาวศิริลักษณ์  มั่นคง

ต้นสังกัด  รพ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

19. นางสาวปิยรัตน์  วงศ์หนายโกฎ

ต้นสังกัด  รพ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

 

20. นายทัศน์พล  รัตนเพียร

ต้นสังกัด  รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี

21.  นางสาวอารยา  รัศมีแก้ว
ต้นสังกัด  รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี