นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 12

 

นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 12

ปีการศึกษา 2559 ( 1 ตค 59 – 30 ก.ย. 60 )

 

1.นายอภิวัฒน์  เลื่อมตา

ปฏิบัติงานที่  รพ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

 

2.นายธีรยุทธ  เฉิดฉาย

ปฏิบัติงานที่ รพ.ศรีสังวร จ.สุโขทัย

 

3.นางสาวสุวดี  พิมพ์สวัศดิ์

ปฏิบัติงานที่ รพ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

4.นางสาวสุกัญญา  เเสวงวงค์

ปฏิบัติงานที่ รพ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

5.นางสาวลินดา  แก่นนาคำ

ปฏิบัติงานที่ รพ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

 

6.นายวสุพล  แสนสุมา

ปฏิบัติงานที่ รพ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

 

7.นายอมรชัย  อาสามา

ปฏิบัติงานที่ รพ.บรบือ จ.มหาสารคาม

 

 

8.นายอนุชา  ชัยลิ้นฟ้า

ปฏิบัติงานที่ รพ.พยัคฆภูมิพิสัย 

จ.มหาสารคาม

 

9.นางสาวทัศพร  อุดมคำ

ปฏิบัติงานที่ รพ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

 

10.นายณัฐวัฒน์  ตระแก้วจิต

ปฏิบัติงานที่ รพ.นครพนม จ.นครพนม

 

11.นางสาวภัทรพร  ชัยประเทศ

ปฏิบัติงานที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

จ.หนองคาย

 

12.นางสาววนิดา  ผดุงเวียง

ปฏิบัติงานที่ รพ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

 

13.นางสาวสุชาดา  ป้องขวาเลา

ปฏิบัติงานที่ รพ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

 

14.นางสาวพจนีย์  เหยียบคาย

ปฏิบัติงานที่ รพ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

 

15.นางสาวอังคณิต  รุ่งสมทรัพย์

ปฏิบัติงานที่ รพ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

 

16.นางสาววิไลพร  ภูพิพัฒน์

ปฏิบัติงานที่ รพ.หนองกรุงศรี จ.กาฬสินธุ์

 

17.นางสาวอนุสรา  สะนุติ

ปฏิบัติงานที่ รพ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

 

18.นายสุทธิพันธ์  ยอดแคล้ว

ปฏิบัติงานที่  Freelance

 

19.นางสาวนภาวรรณ  ปัญญามัง

ปฏิบัติงานที่ รพ.ขอนแก่น

 

20.นางสาววัลยา  พงษ์ธนู

ปฏิบัติงานที่ รพ.ขอนแก่น

 

21.นางสาวปิยธิดา  ศิริจันทร์

ปฏิบัติงานที่ รพ.ขอนแก่น

 

22.นางสาวรวินันท์  ศรีทองคำ

ปฏิบัติงานที่ รพ.ขอนแก่น