นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 11

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

 

นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 11

ปีการศึกษา 2558 ( 1 ตค 58 – 30 ก.ย. 59 )

 

 1. นางสาวอาภาศรินทร์  นลิพรมมา

ปฏิบัติงานที่ รพ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

 

2. นางสาวกนกลักษณ์  สมภา

ปฏิบัติงานที่ รพ.บรบือ จ.มหาสารคาม

 

3. นางสาวศศิธร  วิชัยผิน

ปฏิบัติงานที่ รพ.ชนบท จ.ขอนแก่น

 

4. นางสาวศุภลักษณา  ภูนีรับ

ปฏิบัติงานที่ รพ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

 

5. นางสาวทิพย์วิภา  ลีกระจ่าง

ปฏิบัติงานที่ รพ.เลย จ.เลย

 

6. นายศุภชัย  ผลมุ่ง

ปฏิบัติงานที่ รพ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

7. นางสาวกรรณิกา  อินทะรังษี

ปฏิบัติงานที่ รพ.สกลนคร จ.สกลนคร

 

8. นางสาวศิริขวัญ  อุทัยนิน

ปฏิบัติงานที่ รพ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ

 

9. นายณัฐพงศ์  ศรีณรงค์

ปฏิบัติงานที่ รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์

 

10. นางสาวสุพรรณี  ทรงศรี

ปฏิบัติงานที่  รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์

 

11. นางสาวกนกวรรณ  โฮมหุ้มแก้ว

ปฏิบัติงานที่  รพ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

 

12. นายณัฐวุฒิ  มังษาอุดม

ปฏิบัติงานที่  รพ.หนองคาย จ.หนองคาย

 

13. นางสาวนิตยา  บุญช่วย

ปฏิบัติงานที่  –

 

 

14. นางสาวอรุณรัตน์  หนูน้อย

ปฏิบัติงานที่  รพ.ขอนแก่น

 

15. นางสาวกฤติยา  สุขสาลี

  ปฏิบัติงานที่ รพ.ขอนแก่น

 

16. นางสาวปรัชนีย์  นาคนชม

  ปฏิบัติงานที่ รพ.ขอนแก่น

 

17. นางสาวพัชริดา  เสนาบุญ

  ปฏิบัติงานที่ รพ.นามนต์