นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 9

 

นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 9

ปีการศึกษา 2556 ( 1 ตค 56 – 30 ก.ย. 57 )

 

1. นางสาวรุ่งอรุณ  แสนจันแดง

ปฏิบัติงานที่ รพ.ขอนแก่น

 

2. นางสาวเจนจิฬา  ท่าโทม

ปฏิบัติงานที่ รพ.ขอนแก่น

 

3. นางสาวสุขุมา  แพงแสง

ปฏิบัติงานที่ รพ.บ้านไผ่

 

4. นางสาวรัตนา  ไพคำนาม

ปฏิบัติงานที่ รพ.น้ำพอง

 

5. นางสาวกัญญาภัทร  ลีปา

ปฏิบัติงานที่ รพ.ชุมแพ

 

6. นางสาวยุพา  จันประทักษ์

ปฏิบัติงานที่ รพ.เสลภูมิ จงร้อยเอ็ด

 

7. นางสาวภัทราภรณ์  เหล่าเสพล

ปฏิบัติงานที่ รพ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

 

8. นางจินตนา  แดงจันทึก

ปฏิบัติงานที่ รพ.บรบือ จ.มหาสารคาม

 

9. นายวิเชียร  จันทะนันท์

ปฏิบัติงานที่ รพ.พยัคฆภูมิพิสัย

จ.มหาสารคาม

 

10. นางณฐพร  คูหานา

 ปฏิบัติงานที่  รพ.กุมภวาปี จ.อุดร

 

11. นางสาวชมนาด  สุริยา

  ปฏิบัติงานที่ รพ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

 

12. นางสาวสุพรรณี  ลิตรักษ์

  ปฏิบัติงานที่ รพ.เซกา จ.บึงกาฬ

 

13. นางสาวปรัชญ์รัตน์.  สิทธิบวรโชติ

ปฏิบัติงานที่  รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

จ.หนองคาย

 

14. นางสาวเกศสุดา  คำพิลา

  ปฏิบัติงานที่ รพ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

 

15. นางกัลยา  โสโท

ปฏิบัติงานที่  รพ.ศรีบุญเรือง

จ.หนองบัวลำภู   

 

16. นางสาวรจิต  ครีเฉลิม

  ปฏิบัติงานที่ รพ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

 

17. นางสาวสุมนต์นาถ  นันตะสุข

ปฏิบัติงานที่  รพ.สมเด็จพระยุพราช

เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

18. นางสาวลาพิน  การเพียร

ปฏิบัติงานที่  รพ.วารินชำราบ 

จ.อุบลราชธานี

 

19. นางสาวน้ำฝน  ยินดี

  ปฏิบัติงานที่ รพ.สมเด็จพระยุพราช ณ

  ศรีราชา จ.ชลบุรี

 

20. นางสาวลัดดาวัลย์  ขูลิลัง

     ปฏิบัติงานที่ รพ.สุทธาเวช

     คณะแพทยศาสตร์ มหวิทยาลัยสารคาม