นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 8

 

นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 8 

ปีการศึกษา 2553  (1ตค.55-30กย.56)

 

 1. นางสาวณัฐพร  แก้วกัณหา

ปฏิบัติงานที่  รพ.ขอนแก่น

 

2. นางสาวสุวพิชญ์  สุรการ

ปฏิบัติงานที่ รพ.ศัลยกรรมตกแต่ง

กลม

 

3. นายอาคม  อำนวย

ปฏิบัติงานที่ รพ.ขอนแก่น

 

4. นางสาวณัฐกา  จังพล

ปฏิบัติงานที่ รพ.ขอนแก่น

 

5. นางสาวมนปริยา  ปทุมราษฎร์

ปฏิบัติงานที่ รพ.ขอนแก่น

 

6. นางสาวพรทิมา  พนะราบ

ปฏิบัติงานที่ รพ.อุดร

 

7. นางสาวพิภัทรา  เจ็กชื่น

ปฏิบัติงานที่ รพ.ขอนแก่น

 

8. นางจันทนา  ปานวิเศษ

ปฏิบัติงานที่ รพ.ขอนแก่น

 

9. นางสาวจันทนา  หาญวิชา

ปฏิบัติงานที่ รพ.อุดร

 

10. นางสาวศรัญญา  โยธะการี

  ปฏิบัติงานที่ รพ.ขอนแก่น

 

11. นางสาวรัตนาภรณ์  ขาวดี

  ปฏิบัติงานที่ รพ.อุดร

 

12. นางสาวจุฑารัตน์  อัตรา

  ปฏิบัติงานที่ รพ.ขอนแก่น

 

13. นางสาววันนิสา  วงษ์ตา

  ปฏิบัติงานที่ รพ.พระพุทธบาทสระบุรี

 

14. นางสาวสุรีรัตน์  วันตา

  ปฏิบัติงานที่ รพ.บึงกาฬ

 

15. นางสาววรรณี  บัวเฟื่อง

  ปฏิบัติงานที่ รพ.บึงกาฬ

 

16. นางสาวอรอนงค์  เทพรังศิริกุล

  ปฏิบัติงานที่ รพ.บ้านไผ่

 

17. นางพรรณวรินทร์  สมอ

  ปฏิบัติงานที่ รพ.บ้านไผ่

 

18. นางชลันดา  เเสงแก้ว

  ปฏิบัติงานที่ รพ.มหาสารคาม

 

19. นางสาวสายทอง  ศรีวิเศษ

  ปฏิบัติงานที่ รพ.มหาสารคาม

 

20. นางสาววิมลรัตน์  ฉัตรวัฒนกำจร

  ปฏิบัติงานที่  รพ.ศรีสะเกษ