นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 7

 

นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 7

ปีการศึกษา 2554 (1 ตค 54 – 30 ก.ย. 55 )

 

1. นายมานพ   กองสีนนท์

ปฏิบัติงานที่ รพ.ลำดวน จ.สุรินทร์

 

2. นางรุ่งราวรรณ   ใต้เมืองปาก

ปฏิบัติงานที่ รพ.กาฬสินธุ์

 

3. นางนันติกา   ไชยมงค์

ปฏิบัติงานที่ รพ.นครพนม

 

4. นางสาวสุพรรณิการ์   หาญมนตรี

ปฏิบัติงานที่ รพ.นครพนม

 

 

 

 

 

 

 

 

5. นางสาวนุชจรี  ปรือปรัง

ปฏิบัติงานที่ รพ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

 

6. นางสาวเบญจลักษณ์  ชุมพล

ปฏิบัติงานที่ รพ.ร้อยเอ็ด

 

7. นางสาวอนิตศรา   คำภัคดี

ปฏิบัติงานที่ รพ.ร้อยเอ็ด

 

8. นางสาวรุจน์จิรา  สีลำเนา

ปฏิบัติงานที่ รพ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

 

9. นายศุภโชค    เอื่ยมเจริญ

ปฏิบัติงานที่ รพ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

 

10. นางสาวภคพร   เพชรอยู่

  ปฏิบัติงานที่ รพ.เพชรบูรณ์

 

11. นางณัฐกฤตา   เพชรสุข

  ปฏิบัติงานที่ รพ.บุรีรัมย์

 

12. นางสาวอัฉรา  วรรณกิจ

ปฏิบัติงานที่  รพ.บุรีรัมย์

 

13. นายชญภพ  อ่อนอก

  ปฏิบัติงานที่ รพ.ศรีสะเกษ

 

14. นายเอกพัฒน์  กังก๋ง

ปฏิบัติงานที่  รพ.ขอนแก่น

 

15. นายพิศุทธฺ์  กุศล

ปฏิบัติงานที่  รพ.ขอนแก่น

 

16. นางสาวสลักจิตร  สุดสนธ์

ปฏิบัติงานที่  รพ.ขอนแก่น

 

17. นางสาวอาทิตยา  แก้วอุย

ปฏิบัติงานที่  รพ.ขอนแก่น

 

18. นายพัฒนพล  มูลสาร

ปฏิบัติงานที่  รพ.ขอนแก่น