นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 6 

 

นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 6

ปีการศึกษา 2554  (1ตค.53-30กย.54)

 

 1. นางคมคาย  พิมพ์ดี

ปฏิบัติงานที่  รพ.เพชรบูรณ์

 

2. นางสาวจิรภาวฎี  จรภักดี

ปฏิบัติงานที่ รพ.ขอนแก่น

 

3. นางสาวชิดชนก  กระเดา

ปฏิบัติงานที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างเเดนดิน

จ.สกลนคร

 

4. นางสาวดาว  เทือกประเสริฐ

ปฏิบัติงานที่ รพ.หนองคาย

 

5. นางสาวทิพวัลย์  ชนะภู

ปฏิบัติงานที่ รพ.ชัยภูมิ

 

6. นางนันทภัค  ภูผา

ปฏิบัติงานที่ รพ.ยโสธร

 

7. นางสาวนิลเนตร  แสนยัน

ปฏิบัติงานที่ รพ.สมเด็จพระยุพธราชท่าบ่อ

จ.หนองคาย

 

8. นางสางนุชนารถ   ธาตุดี

ปฏิบัติงานที่ รพ.ขอนแก่น

 

9. นางสาวปาริฉัตร  ทับกรุง

ปฏิบัติงานที่ รพ.ขอนแก่น

 

10. นางสาวปาริชาต  ชาลีดี

  ปฏิบัติงานที่ รพ.ขอนแก่น

 

11. นางสาวเพชรรัตน์  สุริยะ

ปฏิบัติงานที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง

 จ.อุดรธานี

 

12. นางสาวยุภาพร  ภูดอกไม้

  ปฏิบัติงานที่ รพ.ขอนแก่น

 

13. นางสาวรุ่งนภา  ประทุมสาย

  ปฏิบัติงานที่  รพ.ขอนแก่น

 

14. นางสาวศิรินภา  โสมกลาง

  ปฏิบัติงานที่ รพ.ศรีสะเกษ

 

15. นางสาวศิริพร  ธนิตกุล

ปฏิบัติงานที่  รพ.ขอนแก่น

 

16. นางสุขี  พบลาภ

  ปฏิบัติงานที่ รพ.ศรีสะเกษ

 

17. นางสาวสุวรรณา  แสนโคตร

  ปฏิบัติงานที่ รพ.ชัยภูมิ

 

18. นางสาวอมรรัตน์  ชนะพาล

  ปฏิบัติงานที่  รพ.ขอนแก่น

 

19. นางสาวอรุณี  ผ่องแผ้ว

  ปฏิบัติงานที่ รพ.ขอนแก่น