นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 4

 

นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 4

ปีการศึกษา 2551  (1ตค.51-30กย.52)

 

1. นางศุภมาศ  ถิ่นจันดา

2. นางสาวระพีภรณ์  นาเมือง

3. นางสาวยุภาวรรณ  พรมประดิษฐ

4. นางศรีกริน  นามวิชา

5. นางสาวนวลนภา  สาสังข์

6. นางทัศนีย์  แก้วสาร

7. นางศิวาพร  แสงรัตน์

8. นางณัฐนิชา  สมหมาย

9. นางสาวฉวีวรรณ  ยอดพุทธ

10. นางสาวสุดใจ  นาฮ้อยทอง

11. นางสาวภิญญาดา  เขตวิจารย์

12. นางสาวมยุรี  สุขสิทธิ์