ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา รพ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2566

ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

โรงพยาบาลขอนแก่น ปีการศึกษา 2566

 

1.นายแพทย์วรมินทร์  อรัญเวศ             ต้นสังกัด รพ.ศูนย์มะเร็ง จ.อุบลราชธานี

2.แพทย์หญิงอุมภิกา   ซองเหล็กนอก    ต้นสังกัด รพ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

3.แพทย์หญิงดาราตรี      โยประทุม       ต้นสังกัด รพ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

4.แพทย์หญิงณัฏฐณิชา   อุดมพันธ์       ต้นสังกัด รพ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

5.แพทย์หญิงเพ็ญพร    จงใจภักดิ์         ต้นสังกัด รพ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์