ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา รพ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

สาขาวิสัญญีวิทยา รพ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ

1. พญ.กัณณทิพย์ จงปลื้มปิติ    ทุน รพ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

2. พญ.วิลาสินี ไมถึง     ทุน รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

คงเหลือ 4 ตำแหน่ง สำหรับรอบที่ 2

ติดต่อสอบถาม พญ.ศศิธร ธนศรีภักดีกุล โทร 043-009900 ต่อ 8805