ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ทุนต้นสังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 8 ตำแหน่ง ปีการศึกษา 2568