ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ เพื่อรับทุนฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี

ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ เพื่อรับทุนฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี

ต้นสังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 6 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1.พยาบาลวิชาชีพ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ยังไม่หมดอายุ

2.เป็นบุคลากรดังต่อไปนี้

– เป็นข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น

– เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อย 1 ปี

3.ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลขอนแก่น อย่างน้อย 1 ปี 

4.สนใจงานบริการด้านวิสัญญี

5.มีความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล  ณ สถาบันฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – วันที่ 30 กันยายน 2567 รวมระยะเวลา 1 ปี

6.มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานเป็นวิสัญญีพยาบาล ณ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น อย่างน้อย 5 ปี เมื่อสำเร็จการฝึกอบรม

ทุนการศึกษาที่ได้รับ ประกอบด้วย

1.ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม 50,000 บาท

2.เงินเดือนตามตำแหน่ง สังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น

พร้อมแนบเอกสาร สำเนาใบรายงานผลการศึกษาพยาบาลศาสตร์ (transcript) 

สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล

Download ใบสมัคร คลิ๊กที่นี่

ส่งใบสมัครที่ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา (ห้องผ่าตัด) ชั้น 1 อาคารผ่าตัด 40 ปี

สอบถามได้ที่ คุณกรกนก นนทพันธ์  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ขอนแก่น  043-232555 ต่อ 1219

 

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 29 มีนาคม 2566

สอบสัมภาษณ์ 30 มีนาคม 2566

สถานที่สัมภาษณ์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา (ห้องผ่าตัด) ชั้น 1 อาคารผ่าตัด 40 ปี