พญ.ปานใจ อินพุ่ม

 

พญ.ปานใจ  อินพุ่ม

ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ

  • ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2538

  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยาภาควิชาวิสัญญีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2544

  • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  อนุสาขาวิสัญญีวิทยา การระงับปวด แพทยสภา พ.ศ. 2558