พญ.วันวิสาข์ สินธุประสิทธิ์

พญ.วันวิสาข์ สินธุประสิทธิ์

ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ

  – ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2549

  – วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิสัญญีวิทยา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553

  – อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิสัญญีวิทิยา สำหรับการผ่าตัดหัวใจ

หลอดเลือดใหญ่และทรวงอกแพทยสภา พ.ศ. 2561