พญ.เบญจพร สาธิตการมณี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พญ.เบญจพร  สาธิตการมณี 

ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ

   -ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553

   -วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยาภาควิชาวิสัญญีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557

   -วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชบำบัดวิกฤต