หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น

  • วิสัยทัศน์ เพื่อผลิตวิสัญญีแพทย์ที่มีคุณภาพและจริยธรรมตามมาตรฐานสากล
  • พันธกิจ
    1. ผู้เรียน แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยาต้องได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการทำ หัตถการที่เกี่ยวข้องด้านวิสัญญีวิทยา เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิสัญญีวิทยา สามารถดูแลให้การระงับ ความรู้สึกและเฝ้าระวังผู้ป่วยตั้งแต่ระยะก่อนผ่าตัด ในระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด ให้การระงับปวด ดูแล ผู้ป่วยวิกฤต ทำการช่วยฟื้นคืนชีพ และให้การรักษากรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการให้การระงับความรู้สึก ควรเป็นผู้มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงานและองค์กร มีทักษะใน การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนา วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ มีทักษะระหว่างบุคคล การสื่อสาร การ บริหารจัดการ และการทำงานเป็นทีม การทำเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ กระบวนการคุณภาพ และความปลอดภัยรวมถึงระบบสุขภาพของประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวิสัญญีตลอดจนมีความ รับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วยผู้ร่วมงานและองค์กรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ การบริการทางวิสัญญี
    2. ผู้สอน ส่งเสริมผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพและทันสมัยอยู่เสมอ
    3. ระบบ บริหารจัดการหลักสูตรอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล

 

 

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน แก้ไขเม.ย. 66 ฉบับสุดท้าย (1)