เกณฑ์การคัดเลือก

เกณฑ์คัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน (1)

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำ

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

เอกสาร Conflict Of Interest การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน