แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 5

แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 5

ปีการศึกษา 2560 ( 1 กค 60 – 30 มิย 63 )

 

1. แพทย์หญิงปิยวรรณ   รัตนวรรณี

ต้นสังกัด  รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

2. นายแพทย์ไกรศักดิ์  บรรลัง

ต้นสังกัด  รพ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธาณี

 

 

3. แพทย์หญิงนริศรา   มาลี

ต้นสังกัด  รพ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

 

 

4. แพทย์หญิงเกศินี  พรมโคตร

ต้นสังกัด   รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่ จ.หนองคาย