แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 9

แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 9

ปีการศึกษา 2564 ( 1 กค 64 – 30 มิย 67 )

 

 

 

พญ.กัณณทิพย์ จงปลื้มปิติ

ต้นสังกัด รพ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

 

 

พญ.วิลาสินี ไมถึง

ต้นสังกัด รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี