แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 7

แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 7

ปีการศึกษา 2562 ( 1 กค 62 – 30 มิย 65 )

 

 

 

 

พญ.บุษกร สุตาสุข

ต้นสังกัด รพ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

 

 

 

พญ.พันธุ์ทิพย์ นิลแสวง

ต้นสังกัด รพ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

 

 

 

พญ.บวรรัตน์ สุตัณฑวิบูลย์

ต้นสังกัด รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี