นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น

 

นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น

 

รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2546  (1 ตค.46 – 30 กย.47)

รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2547  (1 ตค.47 – 30 กย.48)

รุ่นที่ 3  ปีการศึกษา 2548  (1 ตค.48 – 30 กย.49)

รุ่นที่ 4  ปีการศึกษา 2551  (1 ตค.51 – 30 กย.52)

รุ่นที่ 5  ปีการศึกษา 2552  (1 ตค.52 – 30 กย.53)

รุ่นที่ 6  ปีการศึกษา 2553   (1 ตค.53 – 30 กย.54)

รุ่นที่ 7  ปีการศึกษา 2554   (1 ตค.54 – 30 กย.55)

รุ่นที่ 8  ปีการศึกษา 2555   (1 ตค.55 – 30 กย.56)

รุ่นที่ 9  ปีการศึกษา 2556   (1 ตค.56 – 30 กย.57)

รุ่นที่ 10  ปีการศึกษา 2557  (1 ตค.57 – 30 กย.58)

รุ่นที่ 11  ปีการศึกษา 2558  (1 ตค.58 – 30 กย.59)

รุ่นที่ 12  ปีการศึกษา 2559  (1 ตค.59 – 30 กย.60)

รุ่นที่ 13  ปีการศึกษา 2560  (1 ตค.60 – 30 กย.61)

   รุ่นที่ 14  ปีการศึกษา 2561  (1 ตค.61 – 30 กย.62) ปัจจุบัน