ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุด 7 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสาร ฯ ที่งานธุรการพัสดุ ได้ชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 5 – 26 เมษายน 2562 (ขอดูครุภัณฑ์ที่ชำรุดได้ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.00 น.ณ ลานหน้าอาคารจอดรถ 4 ชั้น ข้างงานสนามและสวน  โรงพยาบาลขอนแก่น ) และประมูลยื่นเอกสารหลักฐานลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประมูลในวันที่ 29 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น-10.00น. ณ ห้องประชุมแก่นเพชร อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 4  โรงพยาบาลขอนแก่น  โทรศัพท์ 043-009900 ต่อ 1627 (เอกสารประกอบการซื้อซอง 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ไฟล์เอกสาร