ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 1,208 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสาร ฯ ที่งานธุรการพัสดุ ได้ชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 18 ธันวาคม  2562    กำหนดดูครุภัณฑ์ที่ชำรุดได้ในวันที่ 19 ธันวาคม  2562  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.00 น.  ณ ห้องเก็บครุภัณฑ์ชำรุดข้างหอพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น  และประมูลยื่นเอกสารหลักฐานลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประมูลในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00น.  และจะดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมแก่นเงิน  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 4  โรงพยาบาลขอนแก่น  โทรศัพท์ 043-009900 ต่อ 1627

หมายเหตุ  1.วันที่มาซื้อแบบเอกสาร  ให้นำเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน มาด้วย

  1. วันที่ประมูลยื่นเอกสาร ให้นำบัตรประชาชนฉบับจริงมาด้วย

กรณีมอบอำนาจ  ให้มีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้านทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบมาด้วย/.

ไฟล์เอกสาร