ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ของโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 2 หลัง

ข้อมูลการขายทอดตลาด

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสาร ฯ ที่งานธุรการพัสดุ ได้ชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 12  มีนาคม ถึง วันที่ 25 มีนาคม  2563  กำหนดดูครุภัณฑ์ที่ชำรุดได้ในวันที่ 26 มีนาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.00 น.  ณ อาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลขอนแก่น  และประมูลยื่นเอกสารหลักฐานลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประมูลในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00น.  และจะดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแก่นเงิน  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 4  โรงพยาบาลขอนแก่น  โทรศัพท์ 043-009900 ต่อ 1627

หมายเหตุ  1.วันที่มาซื้อแบบเอกสาร  ให้นำเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน มาด้วย

  1. วันที่ประมูลยื่นเอกสาร ให้นำบัตรประชาชนฉบับจริงมาด้วย

กรณีมอบอำนาจ  ให้มีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้านทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบมาด้วย/.

 

ไฟล์เอกสาร