ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 975 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสาร ฯ ที่งานธุรการพัสดุ ได้ชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 4 -19 มิถุนายน 2563  กำหนดดูครุภัณฑ์ที่ชำรุดได้ในวันที่ 22  มิถุนายน  2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.00 น.  ณ ห้องเก็บครุภัณฑ์ชำรุด ข้างหอพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น  และประมูลยื่นเอกสารหลักฐานลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประมูลในวันที่ 22 มิถุนายน 2563  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น.  และจะดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแก่นเงิน  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 4

โรงพยาบาลขอนแก่น  โทรศัพท์ 043-009900 ต่อ 1627

หมายเหตุ1.วันที่มาซื้อแบบเอกสาร  ให้นำเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน มาด้วย

2.วันที่ประมูลยื่นเอกสาร ให้นำบัตรประชาชนฉบับจริงมาด้วย

กรณีมอบอำนาจ ให้มีหนังสือมอบอำนาจ,สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบมาด้วย/.

ไฟล์เอกสาร