ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องขาดทอดตลาดฟิล์มเอกซเรย์พร้อมซอง จำนวน 33,930 ซอง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสาร ฯ ที่งานธุรการพัสดุ ได้ชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 27 ตุลาคม 2563  กำหนดดูฟิล์มเอกซเรย์ที่ใช้แล้วพร้อมซอง ฯ ได้ในวันที่ 28 ตุลาคม  2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.00 น.  ณ หน้าอาคารผู้ป่วยนอก ๒ (โดยมีเจ้าหน้าที่พาไปห้องเก็บครุภัณฑ์ชำรุด ไต้ถุนอาคารสิรินธร)  โรงพยาบาลขอนแก่น  และประมูลยื่นเอกสารหลักฐานลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประมูลในวันที่ 28 ตุลาคม  2563  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น.  และจะดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแก่นเงิน  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่น  โทรศัพท์ 043-009900 ต่อ 1627

หมายเหตุ1.วันที่มาซื้อแบบเอกสาร  ให้นำเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน มาด้วย

2.วันที่ประมูลยื่นเอกสาร ให้นำบัตรประชาชนฉบับจริงมาด้วย

กรณีมอบอำนาจ ให้มีหนังสือมอบอำนาจ,สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบมาด้วย/.

 

ไฟล์เอกสาร