ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 878 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสาร ฯ ที่งานธุรการพัสดุ ได้ชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่  26 มกราคม 2565 – 7  กุมภาพันธ์  2565  และขอดูพัสดุที่ชำรุดที่จะทำการขายทอดตลาดได้ในวันที่  8  กุมภาพันธ์  2565  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.00 น.  ณ อาคารเก็บครุภัณฑ์ชำรุด ข้างอาคารจอดรถ 4 ชั้น โรงพยาบาลขอนแก่น  และประมูลยื่นเอกสารหลักฐานลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประมูลในวันที่  8  กุมภาพันธ์  2565  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น.  และจะดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแก่นเงิน  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่น  โทรศัพท์ 043-009900 ต่อ 1627

หมายเหตุ 1.วันที่มาซื้อแบบเอกสาร  ให้นำเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน มาด้วย

2.วันที่ประมูลยื่นเอกสาร  ให้นำบัตรประชาชนฉบับจริงมาด้วย

กรณีมอบอำนาจ ให้มีหนังสือมอบอำนาจ,สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบมาด้วย/.

ไฟล์เอกสาร