ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 518 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารฯ ที่งานธุรการพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น ในราคาชุดละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ตั้งแต่วันที่  12 – 20 พฤษภาคม 2565

 

ขอดูพัสดุที่ชำรุดที่จะทำการขายทอดตลาดได้ในวันที่  23 พฤษภาคม  2565  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 09.00 น.  

ณ อาคารเก็บครุภัณฑ์ชำรุด ข้างอาคารจอดรถ 4 ชั้น โรงพยาบาลขอนแก่น

 

กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565  

ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลยื่นเอกสารหลักฐานลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น. 

และจะดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ประมุขจันทวิมล อาคารสิรินธร

ชั้น โรงพยาบาลขอนแก่น  โทรศัพท์ 043-009900 ต่อ 1480 และ 1627

 

หมายเหตุ 

1.ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารฯ ในราคาชุดละ 100.-บาท พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

2. วันที่ประมูลยื่นเอกสารหลักฐานและให้นำบัตรประชาชนฉบับจริงมาด้วย

กรณีมอบอำนาจ ให้มีหนังสือมอบอำนาจ,สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบมาด้วย

ไฟล์เอกสาร