ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 530 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารฯ ที่งานธุรการพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น3

โรงพยาบาลขอนแก่น ในราคาชุดละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566 – วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 

 

ขอดูพัสดุที่ชำรุดที่จะทำการขายทอดตลาดได้ในวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2566  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 09.00 น.  

ณ อาคารเก็บครุภัณฑ์ชำรุด ข้างอาคารจอดรถ ชั้น โรงพยาบาลขอนแก่น

 

กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลยื่นเอกสารหลักฐานลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น.

และจะดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแก่นเงิน

อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 4

โทรศัพท์ 043-009900 ต่อ 1480 , 1627 และ 1509

 

หมายเหตุ 

1.ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารฯ ในราคาชุดละ 100.-บาท พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

2. วันที่ประมูลยื่นเอกสารหลักฐานและให้นำบัตรประชาชนฉบับจริงมาด้วย

กรณีมอบอำนาจ ให้มีหนังสือมอบอำนาจ,สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบมาด้วย

ไฟล์เอกสาร