ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุด (ครั้งที่ 3)

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสาร ฯ ที่งานธุรการพัสดุ ได้ชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่  6 – 25 พฤษภาคม   2564  กำหนดดูครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุดที่จะทำการขายทอดตลอด  27 พฤษภาคม 2564   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.00 น.  ณ ลานหน้าอาคารจอดรถยนต์ชั้น 4 และงานยานยนต์  โรงพยาบาลขอนแก่น  และประมูลยื่นเอกสารหลักฐานลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประมูลในวันที่  27  พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น.  และจะดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแก่นเงิน  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่น  โทรศัพท์ 043-009900 ต่อ 1627

หมายเหตุ 1.วันที่มาซื้อแบบเอกสาร  ให้นำเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน มาด้วย

2.วันที่ประมูลยื่นเอกสาร  ให้นำบัตรประชาชนฉบับจริงมาด้วย

กรณีมอบอำนาจ ให้มีหนังสือมอบอำนาจ,สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบมาด้วย/.

 

ไฟล์เอกสาร