ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่องขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด จำนวน 4 คัน (ครั้งที่ 2)

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสาร ฯ ที่งานธุรการพัสดุ ได้ชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 18-29  มีนาคม  2564  กำหนดดูครุภัณฑ์ที่จะทำการขายทอดตลอด 30  มีนาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.00 น.  ณ ลานหน้าอาคารจอดรถ 4 ชั้น และงานยานยนต์   โรงพยาบาลขอนแก่น  และประมูลยื่นเอกสารหลักฐานลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประมูลในวันที่ 30 มีนาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น.  และจะดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแก่นเงิน  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่น  โทรศัพท์ 043-009900 ต่อ 1627

หมายเหตุ   1.วันที่มาซื้อแบบเอกสาร  ให้นำเอกสาร   สำเนาบัตรประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน มาด้วย

2.วันที่ประมูลยื่นเอกสาร   ให้นำบัตรประชาชนฉบับจริงมาด้วย

กรณีมอบอำนาจ   ให้มีหนังสือมอบอำนาจ,สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบมาด้วย/.

 

 

ไฟล์เอกสาร