รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลขอนแก่น ได้จัดทำรายการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฯ

ไฟล์เอกสาร