วิสัยทัศท์ บทบาท หน้าที่

โรงพยาบาลขอนแก่นได้มีนโยบายในการพัฒนาให้เป็น Excellence Cancer Center เพื่อพัฒนาการให้บริการ ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา และฟื้นฟู ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และทั่วถึง แก่ประชาชน ทั้งในเขตจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดภาคอีสาน ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยเปิดให้บริการศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง และได้พัฒนารูปแบบบริการที่มีความหลากหลาย โดยเน้นการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ดูแลผู้รับบริการดุจญาติมิตร และคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการเป็นสำคัญ รวมทั้งยังเน้นถึงการให้บริการที่มีความถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล และคุณภาพ ประสิทธิภาพ ของบริการ
ที่ผ่านมา โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ให้บริการผู้ป่วยมะเร็ง ด้านรังสีรักษา โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ แต่เนื่องจากผู้ป่วยมีจำนวนมาก ทำให้ระยะรอคอยการรักษานาน ส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างรอการรักษา ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยด่วน แต่ยังขาดงบประมาณ จึงขอพึ่งบารมีหลวงปู่ บุญเพ็ง กัปปโก ในการสร้างตึกรังสีรักษา ทำให้เกิดแรงศรัทธาจากประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคเงินสร้าง จึงถือได้ว่า เป็น “โรงพยาบาลของประชาชน”

ปัจจุบันศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล และคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ได้พัฒนาให้ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด มีความพร้อมในการรักษามะเร็งแบบครบวงจร ทั้งการตรวจวินิจฉัย ผ่าตัด ฉายแสง และให้ยาเคมีบำบัด ตามมาตรฐานการรักษา ภายใต้วิสัยทัศน์ คือ “เป็นผู้นำระบบบริการ วิชาการ ระดับตติยภูมิด้านโรคมะเร็ง มุ่งสู่ระดับ 1 และสนับสนุนเครือข่ายเขตบริการสุขภาพ” โดยมี พันธกิจคือ ให้บริการรักษาและพัฒนาเทคโนโลยีตามมาตรฐาน ให้บริการบำบัดฟื้นฟู ส่งเสริม ป้องกันโรคมะเร็ง และเชื่อมโยงสู่เครือข่าย พัฒนาศักยภาพบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ และ พัฒนาระบบสารสนเทศโรคมะเร็ง

ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ได้นำ 7 ยุทธศาสตร์ตามนโยบาย Service plane มาใช้ในการพัฒนางานมะเร็ง เพื่อ เป้าหมายการพัฒนา คือ ลดอัตราการตาย ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดระยะเวลารอคอยในการรักษา เพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชน และ พัฒนาสถานบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำระบบบริการ วิชาการระดับตติยภูมิด้านโรคมะเร็งมุ่งสู่ระดับ 1

และสนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพ”

พันธกิจ
1. ให้บริการรักษา และพัฒนาเทคโนโลยีตามมาตรฐาน

2. ให้บริการรักษาบำบัดฟื้นฟู ส่งเสริม ป้องกันโรคมะเร็งและเชื่อมโยงสู่เครือข่าย

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร สหสาขาวิชาชีพ

4. พัฒนาระบบข้อมูลทะเบียนมะเร็งและงานวิจัยโรคมะเร็ง

เป้าหมาย (Goal)

ลดอัตราตาย
ลดอัตราป่วย
ลดระยะเวลารอคอย
เพิ่มการเข้าถึงบริการ
สถานบริการสุขภาพได้มาตรฐาน
บทบาทหน้าที่

กำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาศูนย์มะเร็ง
อำนวยการและสนับสนุนการดำเนินงานบริการทุกระดับ ให้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
พัฒนางานวิชาการและวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
พัฒนาองค์ความรู้ให้มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย
ส่งเสริม และกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากร
พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยแบบครบวงจร ผสมผสานและเป็นแม่ข่ายในการส่งต่อผู้ป่วย
สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการให้มีประสิทธิภาพ
พัฒนาคุณภาพบริการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ, มาตรฐานโรงพยาบาลฯ(HA) และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
จัดทำรายงานทะเบียนมะเร็งประจำปีของโรงพยาบาล และพัฒนาระบบข้อมูลทะเบียนมะเร็ง เชื่อมโยงสร้างเครือข่ายทั้งระดับจังหวัดและเขตสุขภา