เบอร์โทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด
043-224624 ต่อ หมายเลขภายใน
043-336789 ต่อ 88 ตามด้วยหมายเลขภายใน
ชั้น 1 เบอร์
ประชาสัมพันธ์ 5000
เวชระเบียน 5101
ห้องจ่ายยา 5102
ห้อง LAB (ด้านใน) 5106
ห้อง LAB (ด้านหน้า) 5107
ห้องทันตกรรม 5112
ห้องการเงิน 5113
ห้องหัวหน้าพยาบาลงานผู้ป่วยนอกรังสีรักษา 5103
ห้องตรวจรังสีรักษา เบอร์ 1 5104
ห้องตรวจรังสีรักษา เบอร์ 2 5105
ห้องฉายแสง (ด้านใน) 5109
ห้องฉายแสง (ด้านนอก) 5110
ห้องนักรังสีการแพทย์ 5111
ห้องวางแผนการรักษา 5113
ห้องใส่แร่ 5115
ห้องเอ็กเรย์ C-Arm 5116
ห้อง CT-simmulator 5117
งานยานยนต์ อาคารรังสีรักษา
รปภ.
5118
5108
ชั้น 2 เบอร์
ห้องหัวหน้าพยาบาล ชั้น 2 5201
โต๊ะ incharge 5202
เคาน์เตอร์พยาบาล 5203
ห้องให้ยาเคมีบำบัด Day Care ชั้น 2 5206
งานประกันสุขภาพ 5209
ชั้น 3 เบอร์
ห้องหัวหน้าพยาบาล ชั้น 3 5301
โต๊ะ incharge / Day care 5302
เคาน์เตอร์พยาบาล 5303
ห้องให้ยาเคมีบำบัด Day Care ชั้น 3 5309
ชั้น 4 เบอร์
เคาน์เตอร์พยาบาล 5401
ห้องหัตถการ 5402
ห้องหัวหน้าพยาบาล ชั้น 4 5403
ชั้น 5 เบอร์
เคาน์เตอร์พยาบาล 5501
ห้องหัตถการ 5502
ห้องหัวหน้าพยาบาล ชั้น 5 5503
ชั้น 6 เบอร์
สำนักงานอำนวยการ 5601
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 5602
สำนักงานศูนย์มะเร็ง 5604-5
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด 5606