สาขาจิตเวช

การบริการ
ให้บริการผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป จิตเวชเด็กและวัยรุ่น จิตเวชขอนแก่นผู้สูงอายุ และ ยาเสพติด

ความเชี่ยวชาญ
จิตเวชศาสตร์ทั่วไป จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น

ที่อยู่
ห้องตรวจจิตเวช อาคารผู้ป่วยนอก2 ชั้น3 รพ.ขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

เบอร์โทรศัพท์: 043 – 232555 ต่อ 1140