คลินิกพิเศษ (นอกเวลา)

ติดต่อสอบถามได้ที่  กลุ่มงานผู้ป่วยนอก

โทร. 043-009900 ต่อ 4535 คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ   โรงพยาบาลขอนแก่น