ขอบเขตการให้บริการ

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชนให้บริการดูแลด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนในพื้นที่CUP โรงพยาบาลขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและเป็นที่ปรึกษาด้านการให้บริการในชุมชนแก่โรงพยาบาลชุมชนทั้ง 26 อำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาล/ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง รวม 30 แห่ง ระหว่างเวลา08.00 – 16.00 . นอกเวลาราชการใช้การสื่อสารผ่านอีเมล์ ไลน์ และโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมงทั้งนี้ประชาชนและเครือข่ายสุขภาพชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบสามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นกัน

มีการจัดบริการการดูแลสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชนในชุมชน ให้สอดคล้องกับ Service Plan 20 โรค ของโรงพยาบาล Service Plan 19 โรคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมทั้งจัดบริการ Intermediate Care ครอบคลุม 3 กลุ่มโรคเป้าหมาย ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บที่ศีรษะ และการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง ผ่านระบบการดูแลต่อเนื่องโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับอีเมล์ ไลน์ และโทรศัพท์ นอกจากนี้ ยังประสานงานการดูแลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมดูแลตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว