หน้าที่หลักและเป้าหมายที่สำคัญ

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน มีบทบาทในการให้การพยาบาลที่บ้านผู้ป่วย ทั้งเชิงรับและเชิงรุกในรูปแบบ Home Ward, Home Health Care, Home visit จัดบริการพยาบาลที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพของประชาชนกลุ่มป่วย  กลุ่มเป้าหมายพิเศษ/ยุ่งยากซับซ้อน คัดกรอง ดูแลผู้ป่วยยาเสพติด และบริหารจัดการระบบการดูแลต่อเนื่องในศูนย์การดูแลต่อเนื่อง (CoC)  บริหาร จัดการ ระบบควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ประเมิน วิเคราะห์ บริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชน จัดบริการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพแบบผสมผสานเบ็ดเสร็จแก่ประชาชนกลุ่มป่วยทุกระดับในชุมชน ตามมาตรฐานการพยาบาลชุมชน  สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม  พัฒนาคุณภาพการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลชุมชน  พัฒนาและประเมินสมรรถนะพยาบาลชุมชน ประกันคุณภาพงานการพยาบาลชุมชน (Quality Assurance) ควบคุม กำกับตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศประเมินผล