“CODE BLUE” การช่วยเหลือเหตุฉุกเฉิน ผู้มารับบริการภายในโรงพยาบาลขอนแก่น…ผู้ป่วยหมดสติไม่รู้สึกตัว เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร. 1669

“CODE BLUE” การช่วยเหลือเหตุฉุกเฉิน ผู้มารับบริการภายในโรงพยาบาลขอนแก่น
👉 ผู้ป่วยหมดสติไม่รู้สึกตัว เจ็มป่วยฉุกเฉิน ☎️ 1669