พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่โรงพยาบาลขอนแก่น ประเพณีสงกรานต์(ปีใหม่ไทย)ประจำปี 2565

วันที่ 12 เมษายน  2565 กรรมการกิจกรรมพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่โรงพยาบาลขอนแก่น ประเพณีสงกรานต์(ปีใหม่ไทย)ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีความผูกพันธ์ต่อองค์กรของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งแสดงความกตัญญูต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระภูมิเจ้าที่ในโรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งในการจัดงานที่ผ่านจะมีกิจกรรมวันผู้สูงอายุ พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุและผู้บริหาร แต่เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิต-19 จึงงดการจัดกิจกรรมดังกล่าว แต่คงไว้เฉพาะพิธีบูชาบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระภูมิเจ้าที่ในโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีโอกาสได้กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงพยาบาล อันจะนำสู่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้น และประสบความสำเร็จในทุกด้าน ซึ่งเป็นการธำรงไว้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และการจัดงานสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) ของโรงพยาบาลขอนแก่นได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นำโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ทุกระดับทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมด้วยดีเสมอมา ถือได้ว่าเป็นงานประเพณีประจำปีที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวโรงพยาบาลขอนแก่นที่จะนำไปสู่ความสุขความเจริญ และสมควรที่จะรักษาประเพณีนี้ไว้ให้ยาวนานสืบต่อไป