พระราชทาน “เข็มอาสาสมัครสาธารณสุขฯ”

    พระราชทาน “เข็มอาสาสมัครสาธารณสุขฯ”

           ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว โดยได้ทรงจัดหาและพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มให้แก่ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นผ่านมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโรงพยาบาลขอนแก่นได้ดำเนินการจัดหน่วยฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม
           สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทาน “เข็มอาสาสมัครสาธารณสุขฯ” เพื่อแสดงความขอบคุณ อาสาสมัคร พอ.สว. และบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นผู้ที่เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม โรงพยาบาลขอนแก่นจึงได้จัดพิธีมอบเข็มพระราชทาน ขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมประชุมจำลอง มุ่งการดี โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาสาสมัคร พอ.สว. และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น เข้ารับมอบเข็มพระราชทาน จำนวน 123 ราย