รับคณะศึกษาดูงานฯจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565  นางรัชนีกร มนูศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านกิจพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์ และทีมต้อนรับ  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน #ฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกราบไหว้สักการะบูชา หลวงพ่อองค์ดำ ณ วิหารขาวสวนธรรมธาริน

จากนั้นนายแพทย์ธนนิตย์  สังคมกำแหง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน  “อบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์”  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างบุคลากรของทั้งสองประเทศ  ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งในด้านบริหาร  บริการ และวิชาการ ต่อไป