สงกรานต์วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ และปีใหม่ไทย โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2566

สงกรานต์วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ และปีใหม่ไทย  โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2566


       
     
 
        วันที่ 12 เมษายน 2566   กิจกรรมพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลขอนแก่น   นำทีมโดย  นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คณะกรรมการบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกันจัดงาน “สงกรานต์วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ และปีใหม่ไทย” โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที

       กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีบูชาบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระภูมิเจ้าที่ ในโรงพยาบาลขอนแก่น พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีขอพรผู้บริหาร การมอบชุดสวัสดิการผู้บริหารห่วงใยใส่ใจบุคลากร กิจกรรมรณรงค์สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย กิจกรรมประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลขอนแก่น  ณ บริเวณสวนธรรมธาริน โรงพยาบาลขอนแก่น