เกี่ยวกับเรา

 

ด้านการบริหารงาน

1. ด้านอำนวยการ

2. ด้านพิธีการ

3. ด้านลูกค้าสัมพันธ์ ต้อนรับและ ปฏิคม

4.ด้านวิเคราะห์ ข้อมูล

5.ด้านพุทธศาสนา

6. ด้านการเงินและบัญชี

7. ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

8. ด้านสถานที่และอำนวยความสะดวก

9. ด้านโสตทัศนูปกรณ์

10. ด้านโภชนาการ

 

บทบาทหน้าที่

1. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปรับผิดชอบด้านการดำเนินงาน พิธีการ สถานที่ และยานพาหนะ

2. ชมรมศรัทธาธรรมรับผิดชอบด้านพิธีการทางศาสนา

3. เวชนิทัศน์ รับผิดชอบ ถ่ายภาพ ผลิตสื่อ ออกแบบ ตกแต่งสถานที่

4. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์งาน เชิญแขกและนักข่าว

    และทำหน้าที่ร่วมกับฝ่ายต้อนรับ

5. ฝ่ายต้อนรับ รับผิดชอบ ต้อนรับแขก อำนวยความสะดวก รับ-ส่งแขกวีไอพี 

    และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมราบรื่น

6. ฝ่ายพิธีการจัดทำกำหนดการ ดำเนินการด้านพิธีการ พิธีกรและจัดกิจกรรม ด้านสันทนาการ

7. ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล ข้อเสนอแนะ

     รวบรวมปัญหาอุปสรรค โอกาสพัฒนาเสนอผู้บริหาร

8. กลุ่มงานโภชนศาสตร์ดูแลอาหารและเครื่องดื่ม

 

รายชื่อกรรมการกิจกรรมพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลขอนแก่น

(Special Events and Customer Services Committee of Khon Kaen Hospital)

แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพิเศษ (1)