บุคคลากร

จำนวนบุคลากร

ทันตแพทย์   26 คน

สาขา   จำนวน
ทันตแพทย์ทั่วไป        6
ศัลยกรรมช่องปาก        1
ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล        4
ทันตกรรมบูรณะ        2
วิทยาเอนโดดอนท์        1
ปริทันตวิทยา        3
ทันตกรรมสำหรับเด็ก        2
ทันตกรรมประดิษฐ์        3
ทันตกรรมจัดฟัน        2
ทันตสาธารณสุข/สาธารณสุข        0

 

ผู้ช่วยทันตแพทย์   22 คน

ทันตาภิบาล   3 คน

เจ้าหน้าที่   9 คน