กระบวนการรับแจ้งเหตุและการออกรับผู้ป่วยฉุกเฉินของระบบ EMS โครงการอำนวยการตรงทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7